onsdag 1. oktober 2008

Samisk Hus i Oslo taper

Sametingsrådets melding om samiske institusjoner vil få store negative konsekvenser for Samisk Hus i Oslo, dersom den blir vedtatt slik den nå foreligger. Det kan ikke jeg som sametingsrepresentant fra Sør-Norge være med på. Huset er et viktig samlingssted for samer både i og utenfor Oslo.

I meldingen går Arbeiderpartiet på Sametinget inn for at tilskuddet til Samisk Hus i Oslo skal fjernes fra Sametingets ordinære budsjett, og overføres til en ny søknadsbasert ordning. Dette vil medføre merarbeid og en mindre forutsigbar situasjon for Samisk Hus. Samisk hus i Oslo må da hvert år søke om midler, og leve med usikkerhet fra år til år om hvor mye midler det får tildelt. I motsetning til Arbeiderpartiet, mener jeg at Samisk Hus i Oslo fortjener stabile og gode rammevilkår. Det er vår jobb som sametingsrepresentanter å sikre gode utviklingsmuligheter for de samiske institusjonene – også i hovedstaden.

I et brev til Sametingets plan- og finanskomité peker styret i Samisk Hus Oslo på at ”for Samisk Hus som i hovedsak drives på ideell basis er det nettopp forutsigbarheten vi har gjennom tilskudd via Sametingets ordinære budsjett, som er avgjørende. En endring på dette vil medføre at langsiktig planlegging og utvikling av huset vil bli langt vanskeligere, for ikke å si umulig. Husets eksistens vil måtte basere seg på kortsiktige prosjekter, med den usikkerhet dette vil medføre”. Dessverre kan det synes som om Arbeiderpartiet ikke tar disse argumentene inn over seg.

I likhet med flere av institusjonene, krever også opposisjonen på Sametinget at institusjonsmeldingen sendes ut på høring før den behandles i plenum. Dette er et krav jeg håper et flertall på Sametinget slutter seg til, og jeg håper inderlig at sametingspresidenten er voksen nok til å sette politisk prestisje til side i denne saken og bidra til at vi sammen kan jobbe til beste for de samiske institusjonenes framtid!

Ingen kommentarer: