torsdag 28. februar 2008

Uavhengig sametingsråd?

Er Ap- sametingsrådet uavhengig av Ap- regjering? det tror ikke jeg.. Men tør de å kritisere regjeringa? Ja sier de, men jeg er ikke akkurat overbevist.

I går behandlet sametingets plenum årsmelding for 2007. I løpet av året har det vært noen konsultasjoner hvor regjeringa har all grunn til å få kritikk. NSR- rådet, ledet av tidligere sametingspresident Aili Keskitalo har vært en aktiv pådriver for å få gode konsultasjoner for å fremme Sametingets syn i viktige saker. Noen ganger har det fungert veldig bra, men man har også kommet skuffende derfra. På den ene konsultasjonen var til og med AP daværende gruppeleder tilstede og fikk selv oppleve den dårlige håndteringen.

NSR mener at Regjeringas dårlige håndteringer må komme fram i årsmeldinga; det er jo en realitet at konsultasjonene enda ikke har fungert helt optimalt! Men dette forslaget ville ikke Ap være med på!Jeg tok dette opp på talerstolen og spurte Ap om de tør å kritisere sin egen regjering, hvorpå deres parlamentariske leder svarte at joda, det gjorde de. Men hvorfor var det så vanskelig å støtte forslaget da? For meg er ikke dette troverdig! Min skepsis til Sametingsrådets evne til å kritisere sin regjering, blir rett og slett bare større.

For øvrig så fikk forslaget vårt flertall! og det lyder som så:

Konsultasjoner
Konsultasjonsordningen gir Sametinget mulighet til å ta aktivt del i lovprosesser og andre saker som har stor betydning for samene. Erfaringen hittil har vært at ordningen er blitt håndtert ulikt fra departement til departement, noe som blant annet har ført til at Sametinget ved flere konsultasjoner kun har hatt en begrenset mulighet til å legge frem sitt syn under utarbeidelsen av lovforslag. Dette har medført at sentrale samepolitiske prinsipper ikke har blitt tatt med i den videre prosess. I flere tilfeller har departementene møtt til konsultasjoner uten de nødvendige fullmakter. Dette har vanskeliggjort muligheten for å komme til omforente løsninger. Konsultasjonsprosessen har også lidt under manglende informasjon og dokumenter fra departementenes side, samt at problemstillinger knyttet til urfolksrettslige spørsmål er blitt skjøvet over i framtidige og parallelle prosesser som har gjort at sakene ikke får en helhetlig vurdering og behanling.

under kapitlet om anadrome og marine ressurser lyder forslaget som så:

Regjeringen brøt konsultasjonene med Sametinget i denne saken og fremmet meldingen (Strukturmeldingen for fiskeflåten) uten å overholde en protokollert lovnad som å utarbeide et notat der det ble redegjort for hvordan strukturtiltakene kan påvirke samiske interesser sett i forhold til folkerettslige forpliktelser.

Ingen kommentarer: