fredag 29. februar 2008

Ta bare det du trenger! og når du ikke trenger det mer, må du gi det tilbake til naturen!

Samiske verdier som grunnlag for naturforvaltning!

Et hvert menneskets handlinger bygges på verdier og grunnholdninger, enten på egne eller på det som er rådende i samfunnet..

En god miljøpolitikk er viktig! Målet er at våre fremtidige generasjoner skal ha gode livsvilkår. Det er et stort ansvar som vi har, og det kommer til å kreve mye av oss av alle. Det er ikke nok med fine ord og politisk korrekte meninger.

Jeg mener at vi i Sametinget må bygge vår miljøpolitikk på samiske grunnverdier. Asta Balto holdte en foredrag om samiske verdier på sametinget denne uka, noe som var spennende og viktig! Hva som er samiske verdier er vi kanskje ikke så flinke å snakke om, men det er viktig at vi tenker rundt det, og bevisstgjør oss selv. Jeg ønsker at Sametingets miljøpolitikk skal tuftes på disse verdiene- og jeg bet meg spesielt merke i en av verdiene- man bruker bare det man trenger, og det man ikke trenger mer, det gir man tilbake til naturen!

Hvilke konsekvenser får et slikt grunnsyn for for naturforvaltningen? Muligens en hel del radikale omveltninger. Utfordringen blir å omgjøre dette til praktisk politikk. Vi må handle på ulike arenaer; internasjonalt, nasjonal, regionalt og lokalt.

Noen av nøklene er mener jeg holdningsendring, kunnskapsøkning og bevisstgjøring av våre verdier. Vår kultur og vår historie har mye mye å by på-på dette området. Våre eldre er levende bøker- de bærer på historisk kunnskap og kunnskap om hvordan man videre skal forvalte. Satsing på tradisjonell kunnskap må derfor være et viktig satsningsområde.

Jeg selv har vokst opp med en rik fortellertadisjon, blant annet er jeg blitt lært opp til at vi aldri skal kaste varmt vann ut i naturen uten så si "unna for varmen" for det kan jo være noen der, som vi ikke ser, men som kan brenne seg... Jeg har fått høre og lære hvordan man oppfører seg i naturen, noe som virkelig er verdifull lærdom. Slike fortellinger lærer oss at vi ikke er alene i naturen, at vi ikke hersker over den og at vi må leve i et samspill med den. Vi lærer å være ydmyke.

Jeg tror vi må ta tilbake disse verdiene. Vi har blitt alt for påvirket av vestlig tankegang. Noe av det vestlige tankegodset er positivt, men dessverre ikke alt. Vestlige misjonærer kom til Sápmi med en tolkning av skapelsesberetningen i 1 mosebok- at mennesket herker over naturen. En holdning som jeg tror har vært med på å føre samfunnet dit det er idag. Men hva er det som ikke ble fortalt oss? Jo at Adam betyr jord! At det er enda en skapelsesberetning der
, hvor Gud skaper mennesket av nettopp jord. Hva med de samiske skapelsesberetningene? Det kunne vært interessant å gå inn i dem og se hva de sier om mennesket, og menneskets plass i skaperverket.

Uansett forklaring på hvorfor ting er blitt som det er blitt, så har vi selv ansvar å ta tak i disse ufordringene! Vi må ta gode, kloke og modige valg.

torsdag 28. februar 2008

Uavhengig sametingsråd?

Er Ap- sametingsrådet uavhengig av Ap- regjering? det tror ikke jeg.. Men tør de å kritisere regjeringa? Ja sier de, men jeg er ikke akkurat overbevist.

I går behandlet sametingets plenum årsmelding for 2007. I løpet av året har det vært noen konsultasjoner hvor regjeringa har all grunn til å få kritikk. NSR- rådet, ledet av tidligere sametingspresident Aili Keskitalo har vært en aktiv pådriver for å få gode konsultasjoner for å fremme Sametingets syn i viktige saker. Noen ganger har det fungert veldig bra, men man har også kommet skuffende derfra. På den ene konsultasjonen var til og med AP daværende gruppeleder tilstede og fikk selv oppleve den dårlige håndteringen.

NSR mener at Regjeringas dårlige håndteringer må komme fram i årsmeldinga; det er jo en realitet at konsultasjonene enda ikke har fungert helt optimalt! Men dette forslaget ville ikke Ap være med på!Jeg tok dette opp på talerstolen og spurte Ap om de tør å kritisere sin egen regjering, hvorpå deres parlamentariske leder svarte at joda, det gjorde de. Men hvorfor var det så vanskelig å støtte forslaget da? For meg er ikke dette troverdig! Min skepsis til Sametingsrådets evne til å kritisere sin regjering, blir rett og slett bare større.

For øvrig så fikk forslaget vårt flertall! og det lyder som så:

Konsultasjoner
Konsultasjonsordningen gir Sametinget mulighet til å ta aktivt del i lovprosesser og andre saker som har stor betydning for samene. Erfaringen hittil har vært at ordningen er blitt håndtert ulikt fra departement til departement, noe som blant annet har ført til at Sametinget ved flere konsultasjoner kun har hatt en begrenset mulighet til å legge frem sitt syn under utarbeidelsen av lovforslag. Dette har medført at sentrale samepolitiske prinsipper ikke har blitt tatt med i den videre prosess. I flere tilfeller har departementene møtt til konsultasjoner uten de nødvendige fullmakter. Dette har vanskeliggjort muligheten for å komme til omforente løsninger. Konsultasjonsprosessen har også lidt under manglende informasjon og dokumenter fra departementenes side, samt at problemstillinger knyttet til urfolksrettslige spørsmål er blitt skjøvet over i framtidige og parallelle prosesser som har gjort at sakene ikke får en helhetlig vurdering og behanling.

under kapitlet om anadrome og marine ressurser lyder forslaget som så:

Regjeringen brøt konsultasjonene med Sametinget i denne saken og fremmet meldingen (Strukturmeldingen for fiskeflåten) uten å overholde en protokollert lovnad som å utarbeide et notat der det ble redegjort for hvordan strukturtiltakene kan påvirke samiske interesser sett i forhold til folkerettslige forpliktelser.

tirsdag 26. februar 2008

Samisk barnehage med norske barn?

Denne saken fremmet jeg på Sametingets plenum idag 26. februar 2007, og fikk god respons fra andre. Så da er det bare å følge med om Sametingsrådet tar tak i saken!


Samisk barnehagetilbud i Oslo og omegn.

Samisk barnehage i Oslo er det eneste samiske barnehagetilbudet i hele Sør- Norge. Samiske barn fra Oslos nabokommuner har ikke anledning til å søke barnehageplass i Oslo kommune selv om samisk barnehage har ledige plasser. Konsekvensen av det blir at den samiske barnehagen må fylle ledige plasser med ikke-samiske barn. En annen konsekvens er at barn som nå har plass i barnehagen og bor utenfor Oslo kommune, fratas plassen i barnehagen.

Barnehagens målsetting er at samiske barn også utenfor samisk kjerneområder skal ha mulighet til å ivareta og videreutvikle samisk språk- og kultur. Samisk barnehage i Oslo vil være med på å styrke barnas identitet og tilhørighet til det samiske miljø, samfunn og levemåte, og forene dette med barnas miljø i byen.

NSR sametingsgruppe mener det er uakseptabelt at en samisk barnehage fylles opp med ikke- samiske barn. NSR påpeker at alle kommuner skal legge forholdene til rett for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og kultur i den enkelte barnehage.

Fylkesgrenser og kommunegrenser er ofte til hinder for utvikling i det samiske samfunn. NSR mener at samisk barnehage i Oslo må bli barnehage for Oslo og omegn. Det må være mulig å finne en løsning hvor de andre kommunene kan “kjøpe” plasser fra Oslo kommune

NSR forventer at Sametingsrådet går i dialog med Oslo kommune og omliggende kommuner for snarest mulig å få en løsning på dette.

Nytt bloggliv...

Ja da er det gått et år siden jeg har oppdatert bloggen.... kanskje litt lat? men nå har jeg i allefall ambisjoner om at den skal oppdateres jevnlig! så følg med!

Befinner meg nå i Karasjok på sametingsplenum! Veldig kjekt!

;)k