tirsdag 3. juni 2008

Sametingsrådet og urfolk

Jeg stilte spørsmål til sametingsrådet om norske interesser i andre urfolksområder. President Egil Olli har tidligere sagt at dette er utenrikssaker og vært nølende til om Sametinget skulle blande seg inn i. Det er i alle fall bra at han nå har endret mening. Jeg mener rådet alikevel er litt vel tilbakeholden i og med at de vil "fraråde investeringer" . jeg mener de skal kreve at de holder samme standard utenlands som innenlands. Jeg spurte også et oppfølginsspørsmål; Om de kom til å be om at pensjonfondent trekker ut sine investeringer i Aracrux Cellulose, men det svarte ikke Olli på.

Svaret fra Egil Olli:
Sametinget har tidligere understreket at selskapenes etiske retningslinjer må ses i et
grenseoverskridende urfolksperspektiv. Dette gjelder utvikling av en felles standard urfolkspolicy i tillegg til standarder med hensyn til miljø, sikkerhet, teknologi og kulturbærende næringsutøvelse. Sametingsrådet ser det som viktig at næringslivet utvikler egne etiske retningslinjer vedrørende urfolk. Det er ønskelig at ILO konvensjon 169 legges direkte til grunn for selskapenes virksomhet. Sametingsrådet vil følge opp disse standpunkter i vår dialog med næringslivsaktørene, både i forhold til norske og utenlandske selskapers virksomhet i Norge, i disses internasjonale virksomhet samt anmode om at dette også følges opp i forhold til selskapenes internasjonale samarbeidspartnere.

Sametingsrådet vil også fraråde statlige myndigheter å investere i selskaper som ikke har slike etiske retningslinjer og som tar seg til rette uten dialog med de berørte urfolk.

I møte med finansministeren 7.5.2008 ble ikke samfunnsansvar og etiske retningslinjer tatt opp. På møtet ble Sametingets budsjett og budsjett til samiske formål i statsbudsjettet 2009 og Sametingets henvendelse om avgifter og reindrift tatt opp.

Sametingsrådet viser til den kommende Stortingsmelding om samfunnsansvar - internasjonalt arbeid og initiativ som skal legges fram i løpet av år 2008. Sametingsrådet er oppmerksom på at det i denne prosessen har vært mulig å komme med innspill gjennom regjeringens internettportal, med frist 15.3.2008. Sametingsrådet har ikke sett det som hensiktmessig å avgi innspill via internettportalen. I fortsettelsen av arbeidet med stortingsmeldingen, forutsetter sametingsrådet et nært samarbeid og dialog med departementet der det er naturlig.

Ingen kommentarer: