mandag 13. oktober 2008

Bare institusjonsmeldinga?

Sametingspresident Egil Olli(Ap) sier at han ikke kan godta at plenum går imot rådets institusjonsmelding. Han sier han og resten av sametingsrådet går av om opposisjonen får flertall for sitt forslag. Presidenten sier han da går av på grunnlag av at spillereglene blir brutt. Hvilke spilleregler dette er snakk om, har han fortsatt ikke klart å forklare. Bortforklaringer kalles det. Det kan virke som om Egil Olli VIL gå av. Om han taper institusjonsmelding- saken, så er det i såfall IKKE den første.... Ja, la oss ta en titt på noen av sakene det siste året:

September 2007:
Ny valgordning til sametinget
At ting ble litt utfordrende for Ap, når de fikk makta sånn over natta, det kan man forstå. Men det som er uforståelig er at Willy Ørnebakk - Ap sin parlamentariske leder ventet med å fremma AP sitt forslag fra talerstolen (noe man MÅ gjøre for at forslaget skal bli vurdert) med begrunnelsen at de skulle følge debatten og se om det var stemning for forslaget før de fremmet det. Vel, man må jo kunne stå for det man mener, og ikke snu kappa etter vinden.

Revisjon av Sametingets søkerbaserte tilskuddsforvaltning
I denne saken hadde AP og NSR hvert sitt forslag. Men etter at Ap kom i posisjon valgte de å ikke fremme forslag i denne saken heller.

November 2007:
Samefolkets Fond
Et av sametingets aller viktigste saker. AP sitt sametingsråd presterte å ikke si noe om hva pengene skulle brukes til, bare hvordan de skulle forvaltes. NSR kom med eget forslag; satsningsområder er språk, litteratur og tradisjonskunnskap. AP støttet NSR sitt forslag uten å nøle.

Sametingets budsjett 2008
Ap tapte sitt budsjett og styrer nå etter NSR sitt.

Samisk videregående skole- forvaltningsmodell

Det var lagt opp til at komiteen skulle behandle vgs-saken på to komitemøter. Siden rådet ikke hadde utredet Sametinget som forvaltningsansvarlig, sendte komiteen brev til rådet i november og ba om at dette skulle utredes før komitemøtet i februar. Men gjorde rådet det?


Februar 2008:
Samisk videregående skole - forvaltningsmodell
Ap sitt sametingsråd hadde ikke utredet om Sametinget kunne ha forvaltningsansvar for de samiske videregående skolene. komiteen fremmet da et egen forslag til vedtak. Ap snudde da, og støttet NSR sitt forslag. Sametingsrådet foreslo at staten fortsatt skal ha det overordnede ansvar for virksomheten, men at forvaltningen blir lagt til fylkeskommunen. Dette var vi i NSR uenig i. Vi mener at Sametinget selv skal forvalte den samiske videregående opplæringen. Ap sin sametingsgruppe snudde igjen og støttet NSR sitt forslag. Er de enig i at rådets behandling av denne saken var dårlig politisk håndtverk?

Årsmelding for 2007:
AP ville ikke kritisere sin egen regjering og støttet ikke NSRs følgende forslag om konsultasjoner:

"Konsultasjonsordningen gir Sametinget mulighet til å ta aktivt del i lovprosesser og andre saker som
har stor betydning for samene. Erfaringen hittil har vært at ordningen er blitt håndtert ulikt fra departement til departement, noe som blant annet har ført til at Sametinget ved flere konsultasjoner kun har hatt en begrenset mulighet til å legge frem sitt syn under utarbeidelsen av lovforslag. Dette har medført at sentrale samepolitiske prinsipper ikke har blitt tatt med i den videre prosess."

AP ville heller ikke støtte dette om fiskeristrukturmeldinga: "Regjeringen brøt konsultasjonene med Sametinget i denne saken og fremmet meldingen uten å overholde en protokollert lovnad som å utarbeide et notat der det ble redegjort for hvordan strukturtiltakene kan påvirke samiske interesser sett i forhold til folkerettslige forpliktelser."

Verdiskapingsprogrammet
Denne saken hadde alt for mye Finnmarksfokus. Les mer om dette på Tor Mikalsen sin blogg.

Mai 2008:
Sametingets strategiske plan for læremiddelutvikling 2009-2012
Igjen dårlig saksforberedelse. NSR forbedret den, AP gikk ut med det populistiske forslaget om gratis læremidler til alle. NSR støttet dette , men det skal ikke skje på bekostning av nyproduksjon. AP ville ikke ha nyproduksjon. Vi vant avstemningen.
For øvrig insisterte NSR på at ressursskoleordningen skulle utprøves, med Ájluokta skåvla/Drag skole som eksempel.

Sametingets handlingsplan for likestilling
Likestilling er president Ollis ansvar, og hele plenum sendte denne saken tilbake til Sametingsrådet- for dårlig jobb.

Behandlingen av Revidert budsjett 2008 var historisk! For første gang i historien var det budsjettforlik mellom AP og NSR. De gikk med på alle våre forslag, mot at de fikk 200 000 ekstra til Sametingsrådet!!!!

Samefolkets fond - bruk av oppsamlet avkastning
Hele komiteen(AP inkludert, ja også rådsmedlem Nyoll og President Olli var med på beslutningen) gikk inn for følgende: Sametingsrådets forslag til innstilling utgår og erstattes med følgende: ..(..) Igjen ga AP seg...

Sametingets rapport til ILO for perioden frem til mai 2008
NSR mente at sametingsrådets forslag ikke var tydelig nok. NSR foreslo derfor endringer for å synliggjøre kritikken av regjeringen, noe som var temmelig kamuflert i rådets forslag. Som en kan se ut fra protokollen så ble AP til slutt med på forslaget.

Høringsuttalelse til NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark (Finnmarksfiskeloven) og NOU 2007:13 Den nye Sameretten:
Sametingsrådet hadde ikke tatt hensyn til at departementet ba om høringsuttalelse på både Smith-utvalget og fiskeridelen av Samerettsutvalget II. Dette tok NSR opp i komitebehandlingen. Først der fikk representantene tilgang på begge høringsbrevene fra fiskeridepartementet og justisdepartementet. Rådets innstilling måtte endres kraftig for å ta høyde for også Samerettsutvalget II.

Mangler Olli visjoner? Det spurte vi om allerede i februar! Er AP- rådet et forretningsminsiterium? Det er jo ikke mange sakene som kommer igjennom. I tillegg så negliserer AP folket- det folket de skulle være så åpne mot.


Så det er ikke noe nytt om Olli taper institusjonsmeldingsaken....


Ingen kommentarer: